CUỘC THI VIẾT VỚI CHỦ ĐỀ "BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ"

Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở"

THỂ LỆ Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 21/KH-BTC ngày 11/01/2023) Điều 1. Tên gọi: Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. Điều 2. Cơ quan tổ chức: Bộ Công an và Báo Nhân Dân Đơn vị thường trực: Văn phòng Bộ Công an và Ban Chí...