Thống nhất thông qua và trình Chính phủ Báo cáo đề xuất chủ đương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030

Ngày 21/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 (Chương trình) để thảo luận thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình và các văn bản, tài liệu có liên quan trước khi trình Chính phủ. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình chủ trì và điều hành cuộc họp; tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…
24/05/2024 | Article Rating

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo hồ sơ Chương trình; tổ chức trên 20 cuộc họp, làm việc kỹ thuật với các đơn vị thuộc các bộ, ngành liên quan, nhất là các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; tiến hành khảo sát trực tiếp tại địa bàn cơ sở ở 07 địa phương để phục vụ xây dựng Chương trình; lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với dự thảo hồ sơ Chương trình. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã tổ chức thẩm định cấp cơ sở và đã được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thông qua.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030

Tại cuộc họp, các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ thêm nhiều nội dung quan trọng đối với dự thảo hồ sơ Chương trình, qua đó đã thống nhất các nội dung trọng tâm sau: (1) Về thời gian thực hiện Chương trình: thống nhất Chương trình thực hiện từ năm 2025 đến hết năm 2030. (2) Đối với dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ: thống nhất hình thức, bố cục, kết cấu, nội dung của dự thảo Tờ trình “Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030”. (3) Đối với các Dự án thành phần, thống nhất đề xuất 9 Dự án (trong đó có 06 tiểu dự án) của  08 Bộ, ngành thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030. (4) Đối với dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình: thống nhất về bố cục, kết cấu, mục tiêu, phạm vi, quy mô, đối tượng, tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực, kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện, giải pháp thực hiện Chương trình. (5) Thống nhất đề xuất kinh phí thực hiện Chương trình từ năm 2025 cho 3 hoạt động gồm: đầu tư xây dựng 03 cơ sở cai nghiện ma túy của Dự án 5; đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống ma túy của Dự án 2 và chuẩn bị cho các hoạt động giám sát, đánh giá Chương trình của Dự án 9. (6) Thống nhất ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo từng Dự án, Tiểu dự án và hoạt động của Chương trình; tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương tham gia thực hiện chương trình theo đề xuất của Cơ quan soạn thảo Chương trình nêu trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban chỉ đạo

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đ nghị các Bộ, ngành chủ trì các Dự án, tiểu dự án khẩn trương tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại cuộc họp. Trên cơ sở đó, Tổ Giúp việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến phát biểu, góp ý của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Chương trình đảm bảo chất lượng, đúng quy định để trình Thủ tướng Chính phủ đúng quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực của Bộ Công an trong công tác chuẩn bị hồ sơ Chương trình để tổ chức thẩm định Nhà nước, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu và trình Quốc hội theo đúng Kế hoạch.

Trần Thành