Cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề: Đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại – Sách quý tặng bạn

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội; xem việc phát triển văn hóa đọc chính là động lực, là công cụ quan trọng để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014, lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam; đồng thời có Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 ban hành Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
03/04/2024 | Article Rating

 

Phát triển phong trào đọc sách, báo, xây dựng văn hóa đọc là một nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược mà Bộ Công an quan tâm trong những năm qua, nhất là trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề và cấp bách. Do đó, Đảng ủy-lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Xây dựng hệ thống phòng đọc, tủ sách tại đơn vị để cán bộ, chiến sỹ có thể tham gia các hoạt động đọc sách để nâng cao chính trị, tư tưởng; chỉ đạo đầu tư, áp dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số công tác thư viện đảm bảo môi trường đọc thuận lợi, thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức nền nếp và quy mô tại đơn vị; tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” được tổ chức thường niên trong CAND, có sự lan tỏa, truyền cảm hứng đối với các hoạt động khuyến đọc trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng và cộng đồng xã hội.

Đơn vị chủ động xây dựng tủ sách riêng với nhiều đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ nhu cầu tham khảo tài liệu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình. Với trên 300 đầu sách các loại như: Sách chuyên khảo về nghiệp vụ công tác công an, sách chính trị, pháp luật, sách văn học, tiểu thuyết, bút ký điều tra, tâm lý tội phạm, v.v…phòng đọc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đảm bảo đáp ứng nhu cầu đọc sách của cán bộ chiến sĩ. Hằng năm, đơn vị thường xuyên cập nhật các đầu sách do Bộ Công an tổ chức cấp phát đơn vị, địa phương các loại sách, báo, tạp chí với nhiều thể loại khác nhau. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ có cái nhìn tổng quan về tình hình hiện nay ở cả trong và ngoài nước, đồng thời cập nhật những thông tin hữu ích phục vụ công tác chuyên môn. Việc đẩy mạnh văn hóa đọc đối với cán bộ, chiến sĩ còn được thông qua hình thức tổ chức các buổi trưng bày sách, nghe giới thiệu sách, tổ chức triển lãm trưng bày sách…

Mai Lan