Giới thiệu cuộc thi tìm hiểu luật, phòng chống ma túy