Hiệu quả từ hoạt động trung tâm điều phối sông Mê Công an toàn và kiểm soát ma túy (SMCC) – Việt Nam 2023