Hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy năm 2022 - một năm nhìn lại