Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

 Để có lực lượng chuyên sâu, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy, ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – C04). Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy; tham mưu giúp Bộ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong cả nước tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về ma túy; trực tiếp điều tra những vụ án về tội phạm ma túy và tổ chức thực hiện công tác truy nã, truy tìm theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy theo quy định.

Tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gồm các đơn vị cấp Phòng. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương trong cả nước được bố trí tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an cấp tỉnh và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoặc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môt trường thuộc Công an cấp huyện./.

BBT